Prata med oss om framtidens Furulund!

Vi håller öppet i vår platslokal vid enstaka tillfällen. Håll utkik här för att se när vi har öppet nästa gång.

Du hittar lokalen på Tingsvägen 2, 433 47 Partille.

Nedan har vi samlat de vanligaste frågorna som vi får till oss om projektet. Är det så att du ändå har funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss så återkopplar vi så snart vi kan!

Marianne Sörling
Projektledare och platsutvecklare Furulund
marianne@sorling.nu
0701-47 92 01

Allmänna frågor

En stor del av arbetet i den BID verksamhet (Business Improvement District) som alla aktörer samverkar i kretsar kring att skapa trygghet i Furulund. Varje år tar vi fram en handlingsplan där vi arbetar med att förbättra trygghet och säkerhet bland annat genom trygghetsvandringar, trygghetsmöten och ökad belysning. Vi arbetar också med event på plats, kommunikation kring platsen, förbättrad stadsmiljö, etableringar, stöttning till de lokala företagarna, göra det rent och snyggt samt med trafik och tillgänglighet för att skapa en så attraktiv plats som möjligt där människor vill vistas för att i sin tur skapa trygghet.
Stadsutveckling innebär alltid förändring. Under en relativt kort tid kan man uppleva att man blir påverkad av bebyggelse. I ett längre perspektiv genererar utveckling mer service, mer kollektivtrafik och tryggare platser.
I Furulund bygger vi mer än bara bostäder. Här bygger vi även en centrumdel och har stort fokus på livet mellan husen för att skapa trygghet och samhörighet mellan nya och gamla Furulundsbor. Fokus ligger på att skapa känslan av att man bor nära naturen men ändå i staden. En stadsglänta helt enkelt.
När detaljplanen för Furulunds centrum antagits av kommunfullmäktige i Partille och har vunnit laga kraft, inleds ett stort stadsutvecklingsprojekt som kommer att ta cirka 10 år.
Partille kommun arbetar med att ta fram ett förslag till detaljplan för Furulunds centrum med målet att utveckla en mer attraktiv centrummiljö och möjliggöra nybyggnation av fler bostäder. Byggaktörer är Aspelin Ramm, Sigillet, Partillebo, HSB, Ikano Bostad, Vetro och Hökerum Bygg. För tillfället arbetar parterna med att skapa trygghet och trivsel i Furulund. Där ingår även arbetet med att förstärka handlarnas möjlighet att bedriva serviceverksamhet, för att kunna ge Furulundborna ett enklare liv. Den långsiktiga planen är att förstärka den service som finns, så att de boendes alla dagliga behov ska kunna uträttas i området – vare sig det gäller hushållsinköp eller möjligheten att mötas över en bit mat.
Här på hemsidan kan du ta del av byggaktörernas ambitioner och visioner om Furulund. Information om Partille kommuns pågående arbete med att ta fram ett förslag till detaljplan för Furulunds centrum finns på kommunens webbplats: partille.se/furulundscentrum.
Vår förhoppning är att både nya och gamla Furulundsbor ska känna sig stolta och glada över att vara en del i stadsutvecklingen mot att bli en stadsglänta. För att lyssna in omgivningen och ta med oss goda idéer in i utvecklingen, etablerar byggaktörerna ett lokalt platskontor i Furulunds centrum. Parallellt pågår Partille kommuns arbete att ta fram en detaljplan för Furulunds centrum. Det första steget genomfördes 2018 i form av ett planprogram med en övergripande idé för området som allmänheten fick yttra sig om innan det antogs 2019. Planprogrammet ligger till grund för det pågående detaljplanearbetet. Allmänheten kommer att ges formell möjlighet att yttra sig om förslaget till detaljplan för Furulunds centrum vid två tillfällen under planprocessen; vid samråd och granskning. Kommunen informerar inför varje tillfälle på sin hemsida och genom kungörelse i tidningen. Tidplanen är preliminär och kan komma att påverkas under planprocessens gång
Partille kommun har en hållbarhetspolicy och en hållbarhetsstrategi som hela kommunens verksamhet ska grundas på, och har även möjlighet att ställa hållbarhetskrav på privatägda fastigheter. Utöver detta har kommunen även en markpolicy med riktlinjer för markanvisning, exploateringsavtal och markupplåtelse. Policyn anger förutsättningarna när kommunen samverkar och förhandlar med byggaktörer om stadsbyggnadsprojekt. Till exempel om villkor om miljöanpassat och energieffektivt byggande. Utöver det har varje byggaktör sina egna hållbarhetsmål och policys. För närmare information se varje byggaktörs hemsida. Länkar finns under fliken ”Partners”.

Affärsverksamhet

Vi vet ännu inte vilken exploatör som kommer att äga verksamhetslokalerna men vill man ändå anmäla sitt intresse så ska man kontakta Marianne Sörling på marianne@sorling.nu eller Magnus Lakander på magnus@sigillet-fastighet.se.
Utöver de befintliga verksamheterna kommer vi att addera mer service för att ge Furulundsborna en så enkel vardag som möjligt. Ett av de första stegen är att Ica har etablerat sig på platsen. I framtiden kan vi komma att se fler serviceverksamheter så som frisörer, skomakare, restauranger etc.
Vi har skapat en så kallad BID-grupp (Business Improvement District) där vi jobbar med att skapa en ren, trygg och snygg fysisk miljö. I BID samverkar vi också med det lokala närings- och föreningslivet för att involvera alla i att göra vårt Furulund till en stadsglänta. Där ingår också att stötta våra handlare i ökad synlighet samt på vilka sätt de kan ta kliv i sin utveckling och på så sätt vara en del av ett framtida Furulund.
I detaljplaneprocessen kommer det att prövas möjlighet för ca 5000 kvm för lokaler (närservice).

Om bostäderna

I dagsläget vet vi att det kommer att byggas bostäder, men vi vet ännu inte vilken typ av bostäder det är som kommer att byggas. När det fastslagits vilken typ av bostäder som kommer att byggas kommer vi att presentera det på hemsidan.
I dagsläget vet vi att det kommer att byggas bostäder, men vi vet ännu inte vilken typ av bostäder det är som kommer att byggas. Olika aktörer har olika uppfattning om pris och typ av bostäder man avser att bygga. Se gärna de olika byggaktörernas hemsidor där det kommer finnas information om priser, lägenhetstyper, osv. Ni hittar dem under fliken ”Byggherrar”.
I dagsläget vet vi att det kommer att byggas bostäder, men vi vet ännu inte vilken typ av bostäder. När det fastslagits vilken typ av bostäder som ska byggas kommer vi att presentera det på hemsidan.
Det beräknas byggas cirka 800 nya bostäder i Furulund.
I detaljplaneprocessen kommer det att prövas möjlighet för hus mellan fyra och sex våningar.

Trafik & parkering

De befintliga parkeringsytorna kommer att bebyggas och ersättas med parkeringsgarage vilket är en del i skapandet av en trygg stadsmiljö där man bygger bort otrygga parkeringsplatser.
Trafik i nya områden får alltid påverkan initialt. Nybyggnation möjliggör även för kommunen att göra trimningsåtgärder dvs. åtgärder för att göra framkomligheten på platsen smidigare för alla.